Noticias Sanidad

Sr. NELSON ROMERO PASTOR, com a Alcalde-President de l’Ajuntament de la Romana, en virtut de les atribucions conferides per l’art. 21.1.e) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local.
Amb motiu de l’epidèmia ocasioneu pel COVID-19, i en compliment de les mesures contemplades en la circular de l’Agència de Seguretat i Emergències derivada del Decret 4/2020 de 10 de Març amb recomanacions a aplicar pels ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a previndre les conseqüències de l’epidèmia.
Considerant les competències que m’atribueix la legislació sectorial de règim local, així com la potestat d’autoorganització municipal i la necessitat d’adoptar mesures, dins de les competències locals, que conjuminen la protecció de la salut tant dels nostres veïns/as com dels nostres empelados/as amb el menor menyscapte possible a la prestació dels serveis públics essencials, dicte el següent
BÀNDOL MUNICIPAL

PRIMER. S’ordena fins a un altre avís el tancament al públic de tots els edificis i instal·lacions municipals següents:
Centre Juvenil
Centre de la Tercera Edat.
Biblioteca.
Instal·lacions esportives.
Casa de Cultura.
Casa Encarná.
Acadèmia de Música.
L’Escola Infantil municipal la Balseta es regirà per les mesures decretades des de la Conselleria d’Educació, igual que el CEIP La Romana.

SEGON. Unicamente romandrà obert en horari de 08.30 a 9.30 hores i de 12.00 a 14.00 hores l’edifici de l’Ajuntament de la Romana exclusivament a l’efecte d’atendre en el Registre de l’Ajuntament.
Se suspén l’atenció presencial per a consultes en els diferents departaments, que es realitzarà per via telefònica o telemàtica a través dels següents mitjans:
Telèfon: 965696001.
Correu electrònic: laromana@aytolaromana.es.
Seu electrònica: https://laromana.sedelectronica.es/
Es recorda que a través de la Seu electrònica es pot tramitar qualsevol expedient davant l’Ajuntament, disposant d’un catàleg de tramites habilitats a més d’un model d’instància general. Ajuntament de La Romana
Plaza Gómez Navarro, 1, La Romana. 03669 (Alacant). Tel. 965696001. Fax: 965696328

TERCER. Se suspenen totes les activitats municipals i reunions programades
com ara :
activitats esportives.
activitats culturals.
activitats festives.
suspensió de totes les autoritzacions de cessió d’espais públics.
El mercat ambulant setmanal de La Romana es continuarà realitzant en el seu calendari habitual, llevat que les circumstàncies recomanen la seua suspensió.

QUART. Respecte del Centre de Salut de La Romana, des de l’Ajuntament es recomanen com a mesures de prevenció:
– evitar acudir al Centre de Salut si no és per motius urgents.
– anul·lar cites no urgents i ajorna els controls rutinaris (tensió, sucre…).
– per a resultats de proves o activar/renovar receptes demanar cita telefònica.
– passar el menys temps possible en el Centre de Salut i evitar anar acompanyat.
– mantindre una distància de 2 metres entre persones, evitar tocar zones/objectes del centre i tocar-te la cara. Lavate les mans en eixir.

CINQUÉ. En cas de tindre símptomes compatibles amb el virus (tos seca, febre, malestar general) abans d’acudir a urgències truque al telèfon 900 300 555.
Les mesures anteriors s’estableixen fins a un altre avís, en funció de l’evolució del problema de salut pública i de conformitat amb les decisions que es vagen prenent des del Govern Central o la Comunitat Autònoma.
El que es posa en general coneixement de conformitat amb la legislació vigent.

A La Romana, a 13 de març de 2020.
L’Alcalde-President,
Signat: Nelson Romero Pastor.
Ajuntament de La Romana

Enllaç: PDF Bàndol

– Ayto La Romana