Noticias Alcaldía

El dijous 14 de maig a les 19.30 hores, l’Ajuntament de la Romana celebrarà el seu primer Plenari a distància.

Des que s’iniciara l’Estat d’Alarma el passat 14 de març, la Corporació Municipal no havia pogut encara reunir-se. La sessió de Plenari Ordinària havia d’haver-se celebrat el mes d’abril i no va poder realitzar-se per la situació sanitària derivada de la pandèmia pel COVID-19.

La sessió es portarà a cap a través de l’aplicació ZOOM i s’emetrà en directe a través de facebook.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) PART RESOLUTIVA:

1. Aprovació de les actes, en esborrany, de les sessions de 16 de gener i de 27 de febrer de 2020.

2. Pressupost Municipal exercici 2020. Represa del Termini de tramitació.

3. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits núm. 02/2020.

B) ACTIVITAT DE CONTROL:

4. Donar compte de la Liquidació del Pressupost de l’Exercici 2019.

5. Donar compte de Decrets d’Alcaldia des del 01/2020 de 9 de gener fins al 92/2020 de 30 d’abril de 2020.

C) PRECS I PREGUNTES.

– Ayto La Romana