Participació en l’Elaboració de Normativa Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud per a la Constitució d’un Consorci Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud d’Alta o Renovació de la Inscripció en el Padró Municipal d’Habitants Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Modificació de les Dades del Padró Municipal d’Habitants Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Baixa en el Padró Municipal d’Habitants per Canvi de Residència d’Estrangers que es traslladen a l’Estranger Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Certificat o Volant d’Empadronament Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Certificat o Volant de Convivència Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud per a la Renumeración o Denominació d’una Via Pública Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Declaració d’Alteració Cadastral d’un Bé Immoble Informació
Sol·licitud d’Accés a la Informació Pública pels Ciutadans Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Reunions i Entrevistes amb el Personal d’aquesta Entitat Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Exercici de Drets davant el Registre d’Associacions Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Queixes i Suggeriments Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Petició de Consulta Popular Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud per a la Celebració de Matrimoni Civil Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Certificat o Informe Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Exercici de Drets en Relació amb el Registre d’Unions o Parelles de fet Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud d’Alta, Baixa o Modificació en Servei Públic Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Declaració Responsable Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Comunicació Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud d’Autorització Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Instància General Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Denúncia Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Aportació de Documents Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Resolució d’un Contracte Patrimonial Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud d’Ús Puntual d’un Ben Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Llicència d’Ocupació Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Modificació, Revocació o Renúncia de la Llicència d’Ocupació Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Llicència d’Aprofitament Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Responsabilitat Patrimonial Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Interposició de Recurs Administratiu Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Revisió d’Ofici d’un Acte o d’una Disposició Administrativa Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Interposició de Recurs de Reposició o d’Apel·lació davant el Jutge de Paz Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Modificacions en les Condicions del Contracte: Cessions, Pròrroga, Revisió de Preus… Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Resolució de Contracte Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Interposició de Recurs Especial en Matèria de Contractació Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Subvenció Directa Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Certificat d’una Subvenció Concedida Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Justificació de Subvenció Concedida Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Comunicacions sobre Requisits d’Accessibilitat Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licituds d’Informació Accessible i Queixes Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Reclamació contra la Sol·licitud d’Informació Accessible i Queixa Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Exercici dels Drets de Rectificació, Supressió, Limitació, Portabilitat o Oposició en relació amb Dades de Caràcter Personal Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Exercici del Dret d’Accés (Dades de Caràcter Personal) Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Formulari de Contacte amb el Delegat de Protecció de Dades Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Consulta de Fons de l’Arxiu Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Certificat o Informe Urbanístic Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Modificació del Planejament General Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud d’Aprovació de Planejament de Desenvolupament Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Modificació del Planejament de Desenvolupament Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud d’Actuació Urbanística Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud d’Aprovació d’un Projecte de Compensació Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Recepció d’Obres d’Urbanització Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Instància per a la Modificació o Renúncia d’una Llicència Urbanística Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Declaració Responsable o Comunicació en Matèria Urbanística Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Declaració de Ruïna Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Llicència d’Activitat Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Declaració Responsable o Comunicació en Matèria d’Activitats Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Comunicació de Modificacions de Llicència d’Activitat Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Modificació de Llicència d’activitat Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Llicència d’Activitats i Espectacles Públics Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Comunicació o Declaració Responsable d’Activitats i Espectacles Públics Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud per a la Crema de Restolls Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud d’Autorització Ambiental Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud d’Alta de Proveïment i Subministrament d’Aigua Potable Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Baixa de Proveïment i Sanejament d’Aigua Potable Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Llicència de Connexió a les Xarxes de Proveïment o Sanejament d’Aigües Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Canvi de Titularitat de Proveïment d’Aigües Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Verificació de Comptador Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Lectura de Comptador Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Canvi d’Ubicació del Comptador Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Avís d’Incidència en la Via Pública Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de la Targeta d’Aparcament per a Residents en zones d’Estacionament Limitat Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud d’Ingrés en Centre d’Assistència Social Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud d’Accés al Servei de Teleassistència o d’Ajuda a domicili Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Alta en Serveis Socials Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud per a la gestió de la Targeta d’Aparcament per a Discapacitats Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Prestació de Serveis Socials Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Targeta d’Armes Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud d’Autorització Especial per a la Celebració d’Esdeveniments Especials (Ús d’Artificis Pirotècnics) Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Consignació en l’Oficina d’Objectes Perduts Informació
Sol·licitud de Tall de la Via Pública Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Transmissió de la Llicència d’Acte -Taxi Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Llicència de Vehicles Especials Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud per a Substituir d’un Vehicle Subjecte a una Llicència d’Auto-taxi Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud d’Autorització per a l’Exercici de Venda Ambulant Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Baixa Voluntària de l’Autorització per a l’Exercici de la Venda Ambulant Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Llicència per a la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud d’Alta, Baixa o Modificació de Dades en el Registre d’Animals Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud d’Autorització d’Usos Funeraris: Nínxols, Panteons, Columbarios… Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud d’Exhumació en Nínxols, Panteons, Columbarios… Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Canvi de Titularitat de Dret Funerari: Nínxols, Panteons, Columbarios,… Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Inscripció en Activitats i Cursos Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud d’Adhesió al Sistema d’Arbitratge Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Mediació Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Reclamacions de Consum Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Liquidació Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Autoliquidació Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Bonificació o Exempció d’un Tribut Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Certificat o Informe Tributari Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Devolució d’Ingressos Indeguts Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de la Devolució d’Ingressos Derivada de la Normativa del Tribut (Art. 31 LGT) Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Interposició d’un Recurs de Reposició d’Actes de Naturalesa Tributària Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Declaració de Nul·litat de Ple Dret d’Actes Administratius de Naturalesa Tributària Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Comunicació del Canvi de Dades que figuren en el Padró Fiscal Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Domiciliació de Tributs Periòdics (alta, baixa i modificació) Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud d’Ajornament o Fraccionament d’Obligacions Tributàries Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Compensació de Deutes Tributaris Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Constitució de Garantia Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Devolució de Garantia Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud de Certificat de Deute al meu Favor Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
– Ayto La Romana